SepetALIŞVERİŞ SEPETİM
Sepetinizde ürün yok
Kalitede Öncü Firma
Sepetim 0,00 TL
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

İş bu Aydınlatma Metni MURAT TİCARET Ali Yumuşak Madeni yağ ve Oto yedek parça’nin "veri sorumlusu" sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10. maddesi kapsamında "aydınlatma yükümlülüğü"nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun;

 • Unvanı: MURAT TİCARET Ali YUMUŞAK Madeni Yağ ve Yedek Parça.
 • Adresi: Horozluhan Mahallesi Karakaş Sokak No:42 SELÇUKLU/KONYA
 • Telefon Numarası: 0 332 251 39 07
 • E-posta adresi: murateticaret@hotmail.com

Şirketimiz, gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletilmiş olan kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına önem vermektedir. Bu nedenle, yürürlükte bulunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” ve bu kanunda belirtilen birtakım tanımlar hakkında bilgilendirme yapmak isteriz:

 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Her Bir Kullanıcı İçin Toplamakta Olduğumuz Verileriniz
• Kullanıcı Bilgileri İsmi, soy ismi, görevi, vergi numarası / T.C. kimlik numarası
• İletişim Bilgileri Adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, faks numarası
• Mali Veriler Fatura Bilgileri
• IP/ Erişim Kayıt Verileri İnternet IP adresi, IP adreslerinin fiziki lokasyonu, kullanıcı adı, bağlantı süresi
• Kullanıcı Hareketleri Çerez kayıtları

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan Cari müşterimiz olmanız sebebiyle kendi isteğinizle başvuruda bulunduğunuz E-TİCARET sisteminin aktif olarak çalışabilmesi adına; Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari çalışma güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nin (2) kısmında belirtilen amaçlarla; şubelerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiye Aktarımı / Yurt Dışına Aktarımı:

Kişisel verileriniz; gerekli durumlarda, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimiz gereğince, yasal düzenlemelerde belirtilen hallerde bir mahkeme kararı ile veya kanunen açıkça yetkili kılınan idari merciin talebiyle yetkilendirilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunduğumuz hizmetlerin ve ürünlerin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddesi kapsamında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu aydınlatma Metni’nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları Çerçevesinde Şirketimize Başvurarak:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK m.7’ de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (e) ve (f) talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
 9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,haklarına sahiptir.

Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi, KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya MURAT TİCARET ve Veri Sahibi (İlgili Kişi) Başvuru Formu ile Murat Ticaret Ali Yumuşak Horozluhan mahallesi Karakaş sokak no:42 SELÇUKLU / KONYA, Türkiye adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak veya sistemimize kayıtlı olan / olmayan e-posta adresinizle murateticaret@hotmail.com adresimize e-posta gönderebilirsiniz.

Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi:

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu durumu Şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip MURAT TİCARET Ali Yumuşak Madeni yağ ve yedek parça tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

 • İletişim Bilgileri
  • Adres Murat Ticaret horozluhan Mahallesi Karakaş Sokak No:42 SELÇUKLU / KONYA
  • Telefon 0 332 251 39 07
  • E-posta murateticaret@hotmail.com

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et